Category: behind the bars

ኣብ ዝኽሪ’ቶም ዘይንርስዖም!

ይርጋኣለም ፍስሃ* “ነቶም ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ኣትሒዞም ኣብ ትሕቲ ኣስካሕካሒ ህይወት ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩ ዘለዉ ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ዝዝክር፡ ኣብቲ እዋን’ቲ ንስለ መሰል ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ደው ምባሎምን፡ ንስለ ዝኣምንሉ መትከል ሕጂ’ውን ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋን ደጊምካ-ደጋጊምካ ክብሪ ንምሃብ ዝዓለመ ወፍሪ ምጽሓፍ ደብዳበታት፡ ግጥሚታት፡ ዓንቀጻት ወዘተ ከነካይድ ኢና” ዝብል ትሕዝቶ ቀዳማይ ሕጥበ-ጽሑፉ ገይሩ፣ ንኣበርክቶ ኵሎም ኣባላት

Continue reading

‘ሸኻ ስምልተ እንተዘይትመጽእስ… ኣበይ ምሃለኻ፧’ ዝኽሪ ፈለማን መወዳእታን – ዮሱፍ መሓመድዓሊ

*ኣኸድር ኣሕመዲን . . . ብፍላይ ኣብ ዝኽሪ ቅንያት ‘ቲ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ኣብ ኤርትራ ዝተዀልፈሉን፡ ተስፋ ዝተነብሮ መስርሕ ፖለቲካዊ ህንጸት ዝሓለቐሉን እዋናት. . .ስምካ እንክለዓል፡ ካብቲ ከም መሳርሕቲ፡ ከም ዓቢይ ሓው፡ ኣያን ንኡስን ኴንና ብሓባር ዝሰራሕናለን ዓመታት ምስንዳእ ጋዜጣ ጽጌናይ ነቲ ፈለማ ዝተላለናሉን መወዳእታ ዝተፈላለናሉን እዋናት እየ ዝያዳ ዝዝክር፤ ነናተን መዘክር ይነብረን! ትዝክር ኢኻ.

Continue reading

እቶም ጸሓፍቲስ ተደልዮም… ናይ ኣቶ ኣርኣያ ኣርባዕተ ዓመታት ማይ-ስርዋ’ኸ?

ይርጋኣለም ፍስሃ*  ቀዳመይቲ ንግሆ “ንመተኣስርተይ ከመይ ሓደርኩም ክብል” ኣቶ ኣርኣያ ደፎጭ ኣብ ሚ/ት/ክ/ት/ን/ሚድያ (ሬድዮ ባና) ተሓዚ ንብረት ዝነበሩ ቀይሕ ቆማት ኣቦ’ዮም። ገርሂን ሕያዋይን ድማ! ምዱብ ስራሖም፡ ንሰራሕተኛታት ዘድሊ መሳርሒታት ቤት ጽሕፈት፡ ብሓለፍቲ ተፈቒዱ ምስ ተፈረመ፡ ኣብታ እንተላይ መኽዘን ዝዀነት ቤት ጽሕፈቶም ኰይኖም ቢሮ፡ መሕተምን መጽሓፍን ወረቓቕቲ፡ tab record… ዝኣመሰሉ ንገራት ንሰራሕተኛታት ምዕዳል’ዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ ኣብ

Continue reading