Category: literature and poetry

እኳ እታ ሓረሮ

ሰቲት ዝሞሰብና፡ ጽጌናይ ዝመዓርና፡ መቓልሕ-ዘመን ኣድማስ ቀስተ-ደበና ሰላም ምስ ዊንታና ምተጠልቅዐት ዶ ከርሲ፡ ምሰኣንና ዶ ፈውሲ፡ ቃዕ-ቃዕ ዶ ምበለት ጐረሮ ዝቕመስ ስኢንናስ፡ ወኻዕኻዕ እንብለላ እኳ ቡን ሓረሮ፧! ኡይ እንዶ በሊ፡ ኡይ በሊ ጀበና ኣገንፊልና፡ ኣሽረቕሪቕና እክብ-ዕምር ኢልና ወጃዕጃዕ እንብለላ እታ ቡን ሓረሮ’ኳ፡ ሎምስ ተሳኢና! ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል

ሰላምታ፥ ካብ ዒራዒሮ

  መናእስተይ ናይ ብርዒ  መቑርሰይ እንካ ሰላም ካብ’ዚ ጸላም።   ካብ ዘይትኣስረ መንፈስ፡ ዝተኾርመየ ብርኪ ካብ ዝጠልቀዐ ከብዲ ፡ ዘይደረቐ ልቢ ካብ ዝጎለበ ሕቖ፡ ዘይቀነነ ብርዒ ካብዚ .. ፍረ ሓሳባት ኣብ ዝዕጸደሉ ቀውዒ፡ ብርኩት ምህርቱ ዝተሰርቆ  ጸሓፊ.. ዝቓደረ ልብታት ብዝበለሐ ብርዒ ፡ብጸግኢ ብኣይሚ ስምዒታት ዝዘርአ ህርኩት ገጣሚ እንካ ሰላምታ፡  ሰላምታይ ዘይተጨዋዪ፡ ሰላምታይ ዘይተቐያዲ፡ ዘይተሰራቒ ።

Continue reading

ርእሰ-ዘተ፤ ምስ ጽሞና

ክላ! ጥውይ-ጥውይ-ኣይትበል_ ቍልዕጽዕጽታ ይትረፍካ፤ ጽሞና! ዝነበረን-ዘሎን’ምበር፡ ኣብ መንጎና ሓድሽ-ነገር ኣምበይ ኰይኑ፤ እዚ ናይ ክልተና … ሎም’ስ ኣፍ-ደገ ብርሕዉ፤ እሕሕ-ምባል ከኣ ተራእዩካ፧ ኢዶእ! ማዕጾ ብርግጡ፡መስኰት፡ ብልኵቱ’ስ፤                                 በየናዮም’ዩ ጸጊሙካ፧ እቶ፥ ግባእ’ንዶ ግዳ ኣብ ሕጂ በጺሕካ፤ ወግዓዊነት’ውን ደሊኻሉ፧ ወረ ንስኻ! ንበር። ኣርሕብ’ሞ፤               ኣጣጥሕ ኣስተርሒኻ። እንታይ ዝኸውን’ዩ፧ ኣይትሰከፍ እንዲ’የ ዝብለካ! ‘ታይ ግዲኻ!! ግንብው’ስ-ዘይትብል፡ ሓደ ኣባሉ። ምልጋስካ መዓስ

Continue reading

ጠሰስታ ቀስስታ

  ተጋሕሸረት ዕንባባ፡ ስዕመት እትጽበ ጐርዞ ከናፍራ ዘውተረት፡ መቐረታ ዝገልሀት፣ እቲ ዝግታ ዝጸዓነ ጽምብላሊዕ፡ ርግበት መንገብገቡ በብሓደ ዝፍቀድ፣ ማለት ዝያዳ ክትጕህር ዘንበድብድ። ቀስስስ ኣቢሉ፡ ኣእጋሩ’ውን ብዝግግታ ዘርጊሑ፡ ኣብቲ ዝተገልሀ መዓሙቛ ኣብ መንጎ ሰዅዑ፡ ዓሊቡ ተጠንቒቑ።   ድሕሪ ነዊሕ ጠለስታ፡ መስለኒ ከምታ ኣተዓላልብኡ እግሩ ጠራኒፉ፡ ድምጺ መንገብገቡ ከይርብሻ መስለኒ ቀስስ’ሉ ተሲኡ ተዓዚሩ።   ኣነ ከኣ ካብታ

Continue reading

እስከ ሓንሳብ

 እስከ ሓንሳብ እስከ ሓንሳብ … እስከ ስቕታ እስከ ሓንሳብ … እወ ዝግታ እ… ሽ… ታ!! ምስ ናጽነት ምስ’ዛ መነን ክንደይ ኢና ንመጣጠን ንንእሳ’ዶ ንመዛዘን፧ ማዕረ ስማ ማዕረ ቃላ ማዕረ ዋጋ ማዕረ ገድላ እንተ ደኣ ነቢርናላ ከይንኣስና ከይዓንደፍና ክዳንና እያ… እወ… ማዕቀንና! እሞ ከምኡ… እንተዄንና ንቤት ልሄም ንታቦታ ጥዑም-ፈተ ኣይብሕታ ጸላኤ-ሰናይ ኣይጥምታ ከመይ ኢሉ’ሞ ከመይ’ሉ’ታ ረሃጽ-ደምና

Continue reading