Category: literature and poetry

ገጽ ኣደይ

ብኣብርሃም ተስፋልኡል ሓጻር-ዛንታ -ኣብ ገድላዊ ህይወተይ: መበቈል ዓደይ ወይ ድማ ዝተሰለፍኵሉ ከባቢ ንዋላ ሓደ መጋድልተይ ዘይንጋረይ: ምስጢር ንምዕቃብ ዘይኰነስ: ከምኡ ኢለ ንኽዛረብ ኣብ ኣፈይ ስለ ዘይመጸለይ ጥራየ’የ። -ድሕሪ ከባቢ ዓሰርተ ዓመታት ንኸበሳታት ኤርትራ እድይብ ምንባረይ: ጠሊ ከበሳ ዝረኸቦ ነብሰይ ምስ ሽታኡ ተደማሚሩ: ኣካላተይ ፍንጥሕ-ጥሕ በለ፣ ሓሳባተይ ዝሕው በለኒ። ከብደይ ከኣ ብትንትን አረ ብትንትንትን በለኒ። -ድሕሪ

Continue reading

ጽሩይ ማይ ናጽነት

ጽሩይ ማይ ናጽነት ሰቲኻ ብላዕ ስተ ንዝብሉኻ በሊዐ እንድየ! ሰትየ እንድየ! ጸጊበ እንድየ! እንተበልካዮም ሓቅኻ እንዲኻ መዓስ ተጋጊኻ   ጽሩይ ማይ ናጽነት ሰቲኻ ደለኻ ብኢድካ ደለኻ ብታኒካ ደለኻ ብማንካ ሓንፊፍካ ካልእ-ማልእ ይትረፍካ ከይጽይቕ ኣፍካ   ጽሩይ ማይ ናጽነት መን ወሃቢኻ? ዓድኻ በረኻ በረኻ ዓድኻ ደንጐላ ፈሊጽካ ፈንቂልካ ዘንታዕካ ባዕልኻ   ሓሉ ሓደራኻ ሓሉ! ጽሩይ ማይ

Continue reading

ገጣሚት ኣይኮንኩን

ግጥሚ እፈቱ’ምበር ገጣሚት ኣይኮንኩን ገጣሚ አድንቕ ግን ‘ገጣሚት’የ’ ኣይበልኩን። ኣነ ድኣ ትብዓተይ ቀቲለ ሕልናይ ኣቝሲለ ዓይነይ ዓሚተ እዝነይ ኣሚነ ልብኻ ዓሚጽካ ምንባር ክኢለ ንሓቂ ከይስየፍ ደኒነ ‘ናኸድኩ መቓብር ስምዒተይ ኮይነ ‘ናሃለኹ ተጋጊኺ`ለኺ ተጋጊኻ ኣለኻ ኣነ ኣይኮንኩን እታ ትብላ ዘለኻ! ከመይ ድዩ ገጣሚ!? ከመይ ድያ ገጣሚት!? ንህይወት ሽፋና ዘይኮነ ዕምቆታ ልሳና ዘይኮነ ስምዒታ ኣንቢቡ᎓ መርሚሩ᎓ መዝጊቡ ሓቅን ፍቕርን᎓ ሕልናን

Continue reading

መን ረኺቡኒ?

ጋኔንዶ`ታ ረኺቡኒ ጋኔን ጎዱፍ ክሳደይ ጓዕጺጹ መልሓሰይ ዝዓጽፍ። ጋኔንዶ`ታ ረኺቡኒ ጋኔን ቅርዓት ጎረርኡ ከጥልል ብንብዓት ኣብ ርእሰይ ዘዝንብ እልቢ መዓት ጋኔንዶ`ታ ረኺቡኒ ጋኔን ናይ በረኻ እዘን መሓውረይ ዝተሓላለኻ ጋኔንዶ`ታ ረኺቡኒ ናይ ቀላቕል ገፍ ዘበለኒ ሕልፍ ክብል ጋኔንዶ`ታ ረኺቡኒ ጋኔን ፍርቂ ለይቲ ተንከስ`ኳ ዘይበልኩ ኣብ`ቲ ሰዓት`ቲ! ጋኔንሲ ረኺቡኒ`ሎ እቲ ዝገነነ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ዝደኮነ ጉዳየይ ቋጺርዋ

Continue reading

ወዲ የማነ

ካብ ኣስመራ ብዓዲ ጓዕዳድ ዝሓልፍ ጽርግያ ወዲእና፡ ናብ ሕምብርቲ ዝወስድ ጽርግያ ክንጥወ እንከሎና፡ ወዲ የማነ ነታ መስተዪት፡ ኣብ መንጎ መንበሩን መኽደን ሞተረ’ታ ኣውቶቡስን ክቕርቅራ ክብል እቲ ስዋ ተኻዕወ። ነቲ ዝተኻዕወ ብዓይኑ ርእዩ ዘድሕኖ ክመስል ዓሰርተ ግዜ ተገልቢጡ ጠመተ። እታ መእለዪት መንገዲ’ውን ከይተፈለጠቶ ህሩግ በለቶ፣ ናህሪ’ታ ኣዉቶቡስ ኣብ ሽዑ በጺሑ ዓቐኑ ዝሓለፎ መሰለ። ክጠውያ እንከሎ ከዝሕላ

Continue reading

መሊቝና ጽሕፈት

እንተ እቲ ቐደም ኣይትጽሓፉ ምስ በሉና ተንፊስኩም ኢሎም ምስ ኣሰሩና ምስ ኣበሳበሱና ምስ ሓረዱና ምስ ቀተሉና ኣሳሕዩና እቲ ኢድና ብረት ዓጢቕና ካላሽን ክብረትና   እንተሎሚ ኣይትጽሓፉ ኣይትሕተቱ ቃላት ኣይተነቕንቑ ኣይትመራመሩ ዋእ! ኣይትመራመሩ ዝበለ መጽሓፍ-ቅዱስ ዶኾነ፧   ንመለስ ናብቲ ዘምጽኣና ጋዜጣታት ረኺብና እስኪ ንረዳዳእ ተሓጒስና እንደገና ኣሰሓዩና እቲ ኢድና ሓሳብ መጺኡ ኣስሒቱና ተዛሪብና ያኢ ክንፈትሕ ሽግራትና

Continue reading

ግዜ ኣለወን ኣንስትና!

ግጥሚ   ግዜ ኣለወን ኣንስትና ኣጥብየን/ኣዕቢየን ኣጽርየን/ገዛውትና ሓጺበን/ኣስታሪረን ዓዲፈን/ክዳውንትና ማይ ወሪደን ዕንጨይቲ ወፊረን ጽህየን/ዓጺደን/እኽልና ሰንኪተን/እንጌራና ሰኽቲተን/ጸብሕና ጾሚቘን/ሱዋና ከይኣኽለን/ገና ተሓጺበን ተቘኒነን ተመሺጠን ተዃሒለን ተኸዲነን ኦፊስ/ውዒለን/ምሳና ገዚአን/ኣስቤዛና ቍርስና! ምሳሕና ድራርና! ግዜ ኣለወን ኣንስትና! ግዜ የብልናን ሰብኡት ኢና!   ምንጪ፤ ዕንክሊል    « GO BACK