literature and poetry

Cadence of a Lone Traveler

April 29, 2020 For the dream I am for the fear I have become for the soul that splinters my love for the lost and found broken for the bearers of silent news for the holy pebbles I’ve swallowed for things possible in death for voices made of distant laughter   This is a silent […]

Continue Reading...

literature and poetry

ኣይትጫረቱና

ኣብ ከብድና ዘይወዓሉ ኣጋይሽ በጻሕቲ ንዓና ዘይመስሉ ነዚ ሓለትና ሓለት ተኸዋሊ ጨጓር ንውሽጢ ልሙድ ንላዕሊ ቀቢኦም . . . ቅብኣ በረከት ዓጊብናሉ ኸኣ ስእላዊ ዕግበት። ቀንጠ-መንጢ ኢደ እግሪ እናመንጠለ መናድቕ ገዛ ድኽነትና ኩባዕ እናዘለለ ስታስቲክስና ሰማይ ምስተሰቕለ ደጊሙ ነብስና ዓጊቡ ማና ጸብጻብ ኣሃዝ ተመጊቡ። ሕጂ ግዜ ምስ ዛረየ ግብሪ እንተጸወየ “ኣንቆልቊሉ. . . ተዋሒጡ ተሃስዩ […]

Continue Reading...

literature and poetry

ኣለኹ!

እታ ወርሒ’ኳ ብጸሊም ደበና ኣካላን ብርሃናን እንተ ተሸፊና ተኸዊላ’ምበር ሞይታ ንብላ ዲና፧   ድብዝዝ እንተ በለት ከም ዝተታኸሰት ብርሃና ከይሕባእ እናተቓለሰት ወትሩ “ኣለኹ” እንድያ ትብል ተስፋ ፈታዊኣ ምእንቲ ኸይቅምስል።   ከምኡ ድማ… እዚ ዒግታ ትኪ፡ ምስ እልቢ ንፋሱ ኣዒንተይ ኣንቢዑ ትንፋሰይ ዓቢሱ ሞተይ ከርእየኒ እንድዩ ተበጊሱ ኣጭኒቑ ኣጭኒቑ ነይተርፍ ምንፋሱ።   ኵልፍ ከብለኒ ዕድመይ ከሕጽረለይ […]

Continue Reading...

literature and poetry

ካልእ ስለ ዘየሎ – ብመንጽር ጥበብ ጽውያ ዛንታ

ብኣኸድር ኣሕመዲን* 23 ለካቲት 2020 ካልእ ስለ ዘየሎ፤ ሓጸርቲ ዛንታታት  ብኣብርሃም ተስፋልኡል ዘርአ፤  ኣሕታሚ እምኵሉ – ሽወደን (2020)፤ 188 ገጻት $20                                           እዞም ኣብዚ መጽሓፍ’ዚ ተሓቚፎም ዝርከቡ 16 ሓጸርቲ ዛንታታት ኣብ ናብራ ወይ ህይወት፡ ስደት፡ ኲናት፡ […]

Continue Reading...

literature and poetry

ሲሃም ዓሊ ዓብዱ

ሲሃም ንሃይለ ጓሉ፡ መባልዕቱ መባህልቱ፣ ንቢዘን ናይ ሕልና ሓፍቱ። ዕድሜኪ የሕኲርዎ ‘ለዉ ንላዕሊ እና ደርደሩ፣ ኣነ ግን እፈልጦ እንድ’የ ትፈትውዮ ዜማ ምዝማሩ። “ዂስቶ ሓወይ ደቒስካ ደውላ ቓጭላ!” ሓቕኺ እንድኺ — ግን እቲ ዝደቀሰ`ኮ የለን፡ እቲ ዝቓጭል`ውን ከምኡ፡ ንስኺ`ውን ብዓቢኡ። ሲሃም ንኹሉ ጓሉ– ሓርቢቱና መታሕዞ ንቚዘማ ብኸመይ ኔዝሞ? ሃይለ ቢዘን 04–01–2019 « GO BACK

Continue Reading...

literature and poetry

ናብ ሲሃም. . .

ይዋእ ዕሸለይየ ዋና ጻዕዳ ልቢ ዓመትኪ’ዶ ኮይኑ ሕማቕ ካብ ትረኽቢ? እንታይ ትብሊ’ለኺ እንታይከ ትሓስቢ ንብዓትዶ ትቖርሲ ካብ ዓርቢ ናብ ዓርቢ?   “ካብ…” ዶ ስኢንክሉ እዚ መልእኽቲ ካብ  መቕርብ ኣይኮነን ካብ ፈተውቲ ካብ ጋሻኺ ኣይኮነን ካብ በጻሕቲ መሻግርትኺ’የ ናይ’ቲ ዘለኽዮ ‘ሰላምታይ’ ይብጻሕኪ ክንዲ “ኮሎክዮ”   ድሓንዶ ኣለኺኸ ከመይ ትህልዊ? እንታይ ርኢኺ ኣብኡ ካብ ትኣትዊ? ኣስካሕኪሑኪዶ ናብራ […]

Continue Reading...

literature and poetry

ገጽ ኣደይ

ብኣብርሃም ተስፋልኡል ሓጻር-ዛንታ -ኣብ ገድላዊ ህይወተይ: መበቈል ዓደይ ወይ ድማ ዝተሰለፍኵሉ ከባቢ ንዋላ ሓደ መጋድልተይ ዘይንጋረይ: ምስጢር ንምዕቃብ ዘይኰነስ: ከምኡ ኢለ ንኽዛረብ ኣብ ኣፈይ ስለ ዘይመጸለይ ጥራየ’የ። -ድሕሪ ከባቢ ዓሰርተ ዓመታት ንኸበሳታት ኤርትራ እድይብ ምንባረይ: ጠሊ ከበሳ ዝረኸቦ ነብሰይ ምስ ሽታኡ ተደማሚሩ: ኣካላተይ ፍንጥሕ-ጥሕ በለ፣ ሓሳባተይ ዝሕው በለኒ። ከብደይ ከኣ ብትንትን አረ ብትንትንትን በለኒ። -ድሕሪ […]

Continue Reading...

literature and poetry

ጽሩይ ማይ ናጽነት

ጽሩይ ማይ ናጽነት ሰቲኻ ብላዕ ስተ ንዝብሉኻ በሊዐ እንድየ! ሰትየ እንድየ! ጸጊበ እንድየ! እንተበልካዮም ሓቅኻ እንዲኻ መዓስ ተጋጊኻ   ጽሩይ ማይ ናጽነት ሰቲኻ ደለኻ ብኢድካ ደለኻ ብታኒካ ደለኻ ብማንካ ሓንፊፍካ ካልእ-ማልእ ይትረፍካ ከይጽይቕ ኣፍካ   ጽሩይ ማይ ናጽነት መን ወሃቢኻ? ዓድኻ በረኻ በረኻ ዓድኻ ደንጐላ ፈሊጽካ ፈንቂልካ ዘንታዕካ ባዕልኻ   ሓሉ ሓደራኻ ሓሉ! ጽሩይ ማይ […]

Continue Reading...

literature and poetry

ገጣሚት ኣይኮንኩን

ግጥሚ እፈቱ’ምበር ገጣሚት ኣይኮንኩን ገጣሚ አድንቕ ግን ‘ገጣሚት’የ’ ኣይበልኩን። ኣነ ድኣ ትብዓተይ ቀቲለ ሕልናይ ኣቝሲለ ዓይነይ ዓሚተ እዝነይ ኣሚነ ልብኻ ዓሚጽካ ምንባር ክኢለ ንሓቂ ከይስየፍ ደኒነ ‘ናኸድኩ መቓብር ስምዒተይ ኮይነ ‘ናሃለኹ ተጋጊኺ`ለኺ ተጋጊኻ ኣለኻ ኣነ ኣይኮንኩን እታ ትብላ ዘለኻ! ከመይ ድዩ ገጣሚ!? ከመይ ድያ ገጣሚት!? ንህይወት ሽፋና ዘይኮነ ዕምቆታ ልሳና ዘይኮነ ስምዒታ ኣንቢቡ᎓ መርሚሩ᎓ መዝጊቡ ሓቅን ፍቕርን᎓ ሕልናን […]

Continue Reading...