ርእሰ-ዘተ፤ ምስ ጽሞና

No comments

ክላ! ጥውይ-ጥውይ-ኣይትበል_

ቍልዕጽዕጽታ ይትረፍካ፤ ጽሞና!

ዝነበረን-ዘሎን’ምበር፡ ኣብ መንጎና

ሓድሽ-ነገር ኣምበይ ኰይኑ፤ እዚ ናይ ክልተና …

ሎም’ስ ኣፍ-ደገ ብርሕዉ፤

እሕሕ-ምባል ከኣ ተራእዩካ፧

ኢዶእ!

ማዕጾ ብርግጡ፡መስኰት፡ ብልኵቱ’ስ፤

                                በየናዮም’ዩ ጸጊሙካ፧

እቶ፥ ግባእ’ንዶ ግዳ

ኣብ ሕጂ በጺሕካ፤

ወግዓዊነት’ውን ደሊኻሉ፧

ወረ ንስኻ!

ንበር።

ኣርሕብ’ሞ፤

              ኣጣጥሕ ኣስተርሒኻ።

እንታይ ዝኸውን’ዩ፧

ኣይትሰከፍ እንዲ’የ ዝብለካ!

‘ታይ ግዲኻ!!

ግንብው’ስ-ዘይትብል፡ ሓደ ኣባሉ።

ምልጋስካ መዓስ ኰይነ፡ ገዛኻ’ምበር’የ፤

                                 ኣራጥጥ፡ ኣዐሪኻ!!

ከምታ ናይ ወትሩና፡ ጸጸግዒና ሒዝና_

ጕጅም ክንብል’ሲ፡ ኣዕልለኒ’ስከ፤

                               ዝን፥ ጭው-ጭው-ኢልካ …

በቦኻ’ይለካ!

ብሕመቓት ናይ ቅንየተይ ከይትጅምር!

ትንፋስ ክሳብ ዝመልስ፤ ክሳብ ዝደልው፤

                                               ንሱታት’ሲ፡ ይጽንሓልካ።

በየን ዳኢኻኸ’ዚ፧

ኣይትሰኣን …፤

                    ኣንታ’ስክልካ፧

ደሓን ዲኻኸ፡ ኣባት-ነብሰይ፧

ከተቕልለይ ማለት’ስ’ኳ፤

                         እንታይ’ምሲልካ!

ኣብ መስርሓት ናይ ህልኻተይ እንከ

ልክዕ ከም ዘየንጸባርቕ መስትያት፡ ብዘይኣስር ናይ ጠባሪነት፤

                                                       እንካብ ተኻፈልካ…

ናበይ ደኣ ኢኻ፡ ብድድ-እትብልከ፧

ብሓደ-ኣፊቱ!

ኮፍ ከይበልካ፧

ብጻድቃን ኢለካ!

ዘይእቐብጽ፡ እንደገና ብርዒ ኣልዒለ’ንዲ’የ፤

                             ጽናሕ ደኣ፡ ኣይፋልካን!!

ተቐመጥ’ሞ።

ምህረይ ጽሞና፤ መዓልካ!!

ክምሰለለይ’ሲ_

ግጥሚ’ዶ፡ ቅኔ ከፍልሓልካ፧

             ተስፋማርያም ወልደማርያም፤    ምንጪ — ህያው-ደብሪ (2019)

Print Friendly, PDF & Email