ንልዕልና ሕጊ እናተቓለሰ ግዳይ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ዝዀነ ሳህለ ጸጋዝኣብ (ወዲ-ኢታይ)

ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርድም)* ካብ ቀሺ ጸጋዝኣብን ኢታይ ለተሃይማኖትን ኣብ ዓዲ-ንፋስ (እገላ-ሓመስ) ዝተወልደ ሳህለ (ወዲ-ኢታይ) ሕሳስ-ልደ ናይታ ሸውዓተ ቈልዑ ዝወለደት ስድራ’ዩ። መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ-ዕዳጋ ድሕሪ ምቕሳም ካልኣይ ደረጃ ኣብ ደቀምሓረ ብምቕጻል ክሳብ ንሜዳ ዝስለፍ ብልዑል ተገዳስነት ተኸታቲሉ። መተዓብይቲን መማህርቲን ሳህለ ከም ዝምስክሩዎ፡ ካብ መባእታ ኣትሒዙ ክሳብ መወዳእታ ተሸላሚ ብልጫ’ዩ ነይሩ። ኣብ

Continue reading

እታ መንግስቲ ዝተጻብኣ ናይ መንግስቲ ረድዮ

በየነ ሰመረ* መሬት ኣይደሓነን ን19 ለካቲት 2009 ልክዕ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ፡ ኵሎም ኣባላት ረድዮ ባና ዓመታዊ ናይ ስራሕ ገምጋም ንምግባር ኣኼባ ከም ዘሎ ካብ ዝንገር ሳልስቲ ኣቝጺሩ ነበረ። እቶም ደጋጊሞም ንስራሕ ዘይኣትዉ ኣባላት’ውን ኣብታ መዓልቲ ከይበዅሩ ከም ዝድውለሎም ተገይሩ። ገለ ኣባላት ነብሶም ግዲ ነጊሩዎም ኣብቲ ኣኼባ ክዳን ደሪቦም’ዮም መጺኦም። ኣካያዲ ኣኼባ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ

Continue reading

ፈናን እድሪስ መሐመድ-ዐሊ፡ እት ምሽዋር 30 ሰነት

ፈናን እድሪስ መሐመድ-ዐሊ ዕሽሪን ሰነት በዘሐ ዲቡ ዐለየ-ከ፡ “እግል ነአቅብልቱ ዲብ እንብል ዕሽሪን ሰነት ወዴነ” ቤለ። ሸዐብ ኤረትርየ ላኪን አስክ አዜ እት ልጁእ ነብር ሀለ። ምስለ በዲር እት መዐሳክር ልጁእ ነብር ለዐለ ሸዐብ ዮም ሱዳን እንዴ ተሐለፈት ኤረትሪ ለኢነብር እተ ቃረት ናይ ዐለም ይህሌት። (Click here to play) እድሪስ፡ እት ሰነት 1956 እት ሳሕል ናሮ-ቃምጬወ

Continue reading

ኣድማሰ-ኣእምሮ ናይ ዋና ኣዳላዊ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ

ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል* ነዊሕ ዝጠመታኡ ራእይ ከም ዝነበሮ፡ ገና ካብታ ክላለየካ ከሎ ኣትሒዙ ዝጅምረልካ ዕላል’ዩ በሪሁ ዝርኣየካ። እቲ ነዊሕ ዝጠመተኡ ራእይ፡ ነታ ኣብ ዓመተ 1999 ምስ ብጾቱ ኰይኑ ዝጀመራ እሞ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንምቕጻል ዘይከኣለት ጋዜጣ ኣድማስ ኣብ መጀመርታ ዓመተ 2000 ብስም ሓዳስ ኣድማስ ኣተንሲኡ ዳግማይ ህይወት ስለ ዘትከላ ኣይኰነን። ድሒሩ፡ ነታ ወትሩ ሓሙስ እትዝርጋሕ ዝነበረት

Continue reading

“ነቦኻ”

ኣብቲ መንገዲ ኣርብዓ ‘ይሓይሽ’ ኣብ ዝበለቶ ተጸጊዓ ዝፍቀዳ ሳናቲም ኣብ ቅድሚኣ ዝርካቡ ጕልባባ ንወዳ ኣማሚቛ ድንን ምሽክንክን ሓዊሳ ናብቲ ቀዝሒ ኢዳ ልኢኻ ዕሸላ ክትዕንግል ስለ ዝነበራ ከይፈተወት ከምኡ ጌራ ጌና ብሓራሳ’ያ ሓጋዚ ስኢና ዝርንዛሕ ነቢዓ ዕድላ ኣማሪራ “ሓራስ ጓል ማርያም” ዘበላ እንሆ ሕጂ ዓዂኹላ የጻውታ ኣሎ የዕልላ “ማማየ’ቲ ጅንሒ ከልኤኪ” “እንታይ?” “ከምጂ” ዝጸምለወ ገጻ ተስፋ

Continue reading

​ዘይተጽዓዲ ፍስሃ ዮሃንስ (ጆሽዋ)

ኣሮን ብርሃነ*   ኣብ ዓለመ ስነ-ጥበብ፡ ጋዜጠኝነትን ሰርከስን ኤርትራ ተገዳስነት ንዘለዎ ሰብ፡ ተወሳኺ መብርሂ ዘየድልዮ ስም እንተልዩ ፍስሃ ዮሃንስ (ጆሽዋ) ጥራሕ’ዩ። ኣብዞም ዓውድታት ኢዱ ዘሕለፈሎም ስራሓት ብዙሓትን ድሙቓትን ስለ ዝዀኑ። ጆሽዋ ኣብ 1959 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ፡ ኣብ 1977 ድማ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተሰሊፉ። ኣብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ተመዲቡ ሞይኡን ዓቕሙን ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ገይሩ። ኣብ መፋርቕ 80ታት

Continue reading

​ኣበሳ ኵናት

ተዓዋቲት ፍሉይ ሽልማት ሃገራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት 1999 ኣበሳ ኵናት ሓደ ነገር ጓዚሙ ሓደ ነገር ተዳህዩ ንህድኣት በሲዑ ሓደ ነገር ኣቃሊሑ። ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝዋሰቡላ ኣብ ቅርዓት ሂወትን ሞትን ኣብ ወሽመጥ ጥፍኣትን ልምዓትን ኣብ ስንጭሮ ሻቕሎትን ሰላምን ….ተቐርቒሩ ሓደ ነገር ተዳህዩ። ሽዑ ሓንቲ ፍረ ዘርኢ…. ጭዓን ሰራውን

Continue reading