Month: May 2020

ቪቫ ቫይረስ 

(ግንቦት 29 2020) ንእስነት ክንዕክት፡ ኮንዶም ገባብሩ!   እርጋን ከነዳምቕ፡ ማስክ ጐላልቡ!   እዚ ናትና ትውልዲስ፡ ሓጢያት መን’ዩ ጸይሩ?   ሃይለ ቢዘን

ወግዒ “እተዓመጸት ኤርትራ”

ሃይለ ቢዘን* ግንቦት 11፡ 2020 እዚ ጽሑፍ ወግዒ እዩ። ወግዒ ብቛንቋ ስነ-ጽሑፍ፣ ንሓደ እትርእዮ ክዉን ነገር ወይ ፍጻመ ብዝተቐጀለካ ምግላጽ’ዩ። እዚ ጽሑፍ፡ ንቕብኣ ዝተዓመጸት ኤርትራ፡ ብህርመት ብራሽ፣ ብቓና ውህደትን ነጽጊ ሕብሪን፣ ብድምቀትን ህሰትን ብርሃን ወዘተረፈን ስነ-ቅብኣዊ ህየሳ ንምሃብ ኣይኰነን። ወግዒ እዩ። ሓደ ንርግእቱ ብኽምስታ ዘሰነየ፡ ናብቲ 140×200 cm ዝዓቐኑ ጻዕዳ ሽዕር ዘፍጠጠ ቀብኣይ፡ ኤርሚያስ ዕቝበ’ዩ

Continue reading

ኣደይ ጽንዓት

ግንቦት 10: 2020 ኣደይ ጽንዓት ግዒታትለይ ግዓት… ብጽንዓት! ኣይውሓዳን ማይ ኣይውሓዳን ወራድ ማይ ከምዚ ኸማይ ግዳስ… ኣብ ግዜ ምዓት ክነፍዓላ ከምቶም ንፉዓት ክብርትዓላ ከምቶም ብርቱዓት ክበቕዓላ ከምቶም ብቑዓት… ደቃ ዶ/ር ርእሶም ሃይለ ዕንክሊል (2002)