Month: February 2020

ኣለኹ!

እታ ወርሒ’ኳ ብጸሊም ደበና ኣካላን ብርሃናን እንተ ተሸፊና ተኸዊላ’ምበር ሞይታ ንብላ ዲና፧   ድብዝዝ እንተ በለት ከም ዝተታኸሰት ብርሃና ከይሕባእ እናተቓለሰት ወትሩ “ኣለኹ” እንድያ ትብል ተስፋ ፈታዊኣ ምእንቲ ኸይቅምስል።   ከምኡ ድማ… እዚ ዒግታ ትኪ፡ ምስ እልቢ ንፋሱ ኣዒንተይ ኣንቢዑ ትንፋሰይ ዓቢሱ ሞተይ ከርእየኒ እንድዩ ተበጊሱ ኣጭኒቑ ኣጭኒቑ ነይተርፍ ምንፋሱ።   ኵልፍ ከብለኒ ዕድመይ ከሕጽረለይ

Continue reading

ካልእ ስለ ዘየሎ – ብመንጽር ጥበብ ጽውያ ዛንታ

ብኣኸድር ኣሕመዲን* 23 ለካቲት 2020 ካልእ ስለ ዘየሎ፤ ሓጸርቲ ዛንታታት  ብኣብርሃም ተስፋልኡል ዘርአ፤  ኣሕታሚ እምኵሉ – ሽወደን (2020)፤ 188 ገጻት $20                                           እዞም ኣብዚ መጽሓፍ’ዚ ተሓቚፎም ዝርከቡ 16 ሓጸርቲ ዛንታታት ኣብ ናብራ ወይ ህይወት፡ ስደት፡ ኲናት፡

Continue reading