literary events and reviews

“ሕልፈት”፤ ቍስልኻ ቀሊዓ እተርኢ ስራሕ

ቴድሮስ ኣብርሃም* “ሕልፈት”፡ በየነ ሰመረ፡ መልበርን፡ ኣውስትራልያ፤ 2018፡ 124 ገጻት።  “ሕልፈት”፡ 12 ሓጸርቲ-ዛንታት ዝሓቘፈት መጽሓፍ ብ2018 ብበየነ ሰመረ ንሕትመት በቒዓ። በየነ፡ ኣብ መእተዊ መጽሓፉ ንዝተፈላለዩ ቀጽላታት ትርጕም ሕልፈት እትብል ቃል ኣዀምሲዑ ይትንትን። ኣብ’ታ መጽሓፍ ቀሪበን ዝርከባ ዛንታታት፡ ደቂ ሃገሩ ይሓልፉዎ ንዘለዉ ብዙሕ ዝዓይነቱ ህይወት ዘንጸባርቓ ብምዃነን ድማ፡ እታ ቃል፡ ኣርእስቲ መጽሓፉ ንኽትከውን ከም ዝመረጻ ይእምት። […]

Continue Reading...