literature and poetry

መሊቝና ጽሕፈት

እንተ እቲ ቐደም ኣይትጽሓፉ ምስ በሉና ተንፊስኩም ኢሎም ምስ ኣሰሩና ምስ ኣበሳበሱና ምስ ሓረዱና ምስ ቀተሉና ኣሳሕዩና እቲ ኢድና ብረት ዓጢቕና ካላሽን ክብረትና   እንተሎሚ ኣይትጽሓፉ ኣይትሕተቱ ቃላት ኣይተነቕንቑ ኣይትመራመሩ ዋእ! ኣይትመራመሩ ዝበለ መጽሓፍ-ቅዱስ ዶኾነ፧   ንመለስ ናብቲ ዘምጽኣና ጋዜጣታት ረኺብና እስኪ ንረዳዳእ ተሓጒስና እንደገና ኣሰሓዩና እቲ ኢድና ሓሳብ መጺኡ ኣስሒቱና ተዛሪብና ያኢ ክንፈትሕ ሽግራትና […]

Continue Reading...

files and records

ምዕባለ ሕታማት ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ (1886 – 1991) ቀዳማይ ቅጺ

ንምዕባለ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ   መእተዊ ካብ ኣርእስቲ ናይ’ዚ ጽሑፍ ምርዳእ ከም ዝከኣል ምዕባለ ሕታማት ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ካብ 1886 – 1991 እተሓትሙ ዝርዝር ምስ ሓጺር መግለጺኦም ዘቕርብ መጽናዕቲ እዩ። ብመጀመርታ ዝርዝር መጻሕፍቲ ክበሃል እንከሎ ብትግርኛ እተጻሕፉ መጻሕፍቲ ኩሎም ኣኪብካ ጥርኑፍ ብዝኾነ ኣሰራርዓ ምቅራብ ማለት እዩ። መግለጺ ማለት ከኣ ነቶም እተኣከቡ ወይ […]

Continue Reading...